Sammenhængskraft og Medborgerskab

Mikkel

Helle

Social vicevært

Den sociale vicevært yder hjælp, støtte og vejledning til de mest sårbare borgere i områderne. Det kan fx dreje sig om fysiske, psykiske, sociale andre udfordringer, som ensomhed og alderdom, i hverdagen.

Hvis muligt, arbejdes der efter princippet hjælp til selvhjælp, så den enkelte borger bringes tættere på selv at kunne klare sig. Støtten kan også dreje sig om at indgå i meningsfulde fællesskaber. Dette fx Cafe-hygge m.m.

I tilfælde hvor gårdmænd/varmemestre eller administration har bekymring for en borger, vil den sociale vicevært ligeledes kunne kontaktes. Ligeledes vil den sociale vicevært ofte blive inddraget, ved sager om potentiel udsætning af lejemål, fx i forb. med restancer eller problematisk adfærd.

Der samarbejdes bl.a. med hjemmeplejen, sundhedsplejen, lokalpsykiatrien, afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, politi osv.